Rada Rodziców

WAŻNE!

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr  22 zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na:

„Najwyższe wpłaty na fundusz Rady Rodziców”

Zapoznaj się z regulaminem konkursu

**********************************************************************************************

Prezydium Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnym nr 22

im. Janusza Korczaka w Płocku

 

PRZEWODNICZĄCY

Przemysław Zieliński

WICEPRZEWODNICZĄCY

Aleksandra Krakowska

SEKRETARZ/SKARBNIK

Aneta Wróblewska

CZŁONKOWIE RADY RODZICÓW

Agnieszka Bagińska

Renata Gawrońska

Łukasz Kłopotowski

Elżbieta Pęcherzewska

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW

Karolina Koper

Joanna Maciakiewicz

Rafał Lewandowski

 

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnym nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku

BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Płocku
Nr konta bankowego: 67 2030 0045 1110 0000 0015 9240

Na rachunek bankowy Rady Rodziców można dokonywać indywidualnych i zbiorowych wpłat.

W tytule wpłaty należy podać:

  • imię i nazwisko dziecka,
  • klasę,
  • czego dotyczy wpłata (składka na Radę Rodziców, indywidualne darowizny itp.).

Szanowni Państwo

Dzięki Państwa sumiennym wpłatom możemy zrobić znacznie więcej dla naszych dzieci oraz szkoły. Mamy wiele pomysłów i chęci, ale bez wsparcia finansowego, niestety niewiele możemy.  W tym roku szkolnym chcemy aktywnie włączyć się w życie szkoły, zatem liczę na pełne Państwa zrozumienie.

            Informujemy, iż wysokość składek na Radę Rodziców  wynosi 45 zł na pierwsze dziecko uczące się w szkole. Jeśli do szkoły uczęszcza rodzeństwo, aby zachować frekwencję wpłat w klasie ubiegającej się o zwrot, należy dokonać wpłat 25 zł na każde kolejne dziecko.

Otrzymane środki finansowe, zgodnie z regulaminem Rady Rodziców, przeznaczone są na pomoc materialną (pośrednią i bezpośrednią) uczniom tj.: nagradzanie uczniów za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach, olimpiadach i zawodach sportowych, za współzawodnictwo indywidualne i klasowe, za wysokie wyniki w nauce i zachowaniu, wspieranie działań pozalekcyjnych organizowanych w szkole i przez szkołę, zakup pomocy dydaktycznych oraz finansowanie innych wydatków wspierających działania szkoły.

Z poważaniem

Przemysław Zieliński

Przewodniczący Rady Rodziców

DOKUMENTACJA